Jak pisać lacinkaju?

Za čas isnavańnia lacinki jaje alfavit nieadnarazova źmianiaŭsia, u naš čas bielarusy karystajucca sučasnaj i klasičnaj lacinkami. Alfavit sučasnaj lacinki adpaviadaje Instrukcyi pa tranślitaracyi hieahrafičnych nazvaŭ, jon jość evaliucyjaj klasičnaj lacinki, i kančatkova razryvaje suviaź bielaruskaj lacinki z poĺskaj. Dahetuĺ bielaruskaja lacinka pastupova pazbaŭlialasia ad poĺskich litar CZ, SZ, i ŭrešcie W.

Samaje vidavočnaje adroznieńnie klasičnaj ad sučasnaj — heta litara L.

U klasičnaj lacincy litara L pieradaje miakkaść, a ćviordaść pieradajecca praz Ł. Napryklad, los (лёс), leta (лета), bol (боль), Lubań (Любань), Łošyca (Лошыца), Łahojsk (Лагойск). Alie heta vybivaje litaru ź sistemy, bo astatnija litary čytajucca miakkimi aĺbo ćviordymi ŭ zaliežnaści ad nastupnych litar, napryklad źziańnie.

U sučasnaj lacincy, L u zaliežnaści ad nastupnych litar budzie mieć miakkaść aĺbo ćviordaść, paraŭnajcie – lios (лёс), lieta (лета), boĺ (боль), Liubań (Любань), Lošyca (Лошыца), Lahojsk (Лагойск). U vyniku L stanovicca miakkaj aĺbo ćviordaj pavodlie taho ž pryncypu, što i ŭsie inšyja zyčnyja.

Ryski, jakija nazyvajucca akutami aĺbo vostrymi naciskami, nad litarami ś ĺ ź ć ń aznačajuć nia miakkaść, a miakki znak. Kručki, jakija nazyvajucca hačakami, nad litarami š ž č pieraŭtvarajuć hetyja litary ŭ adpaviedna ш ж ч.

U bielaruskaj movie pry napisańni na kirylicy praz reformy byli prybranyja miakkija znaki pamiž zycnymi, jakija paznačali asimiliacyjnuju miakkaść. U kirylicy taki padychod ekanomić miesca, alie ŭ lacincy varta z dapamohaj akutaŭ paznačać miakkija znaki, bo heta nie zajmaje miesca, i adpaviadaje tradycyi napisańnia lacinkaj. Napryklad, śmielaść, kali na kirylicy heta budzie смеласць.

Pisać lacinkaju davoli prosta, treba zapomnić adpaviednaść kiryličnych litar lacinskim dy abrać dlia siabie jakuju redakcyju lacinki vykarystoŭvać. My raim vam sučasnuju, bo jana boliej lahičnaja za klasičnuju i chutčej budzie vami zasvojenaja.

Aŭtar(-ka) nie paznačany ŭ metach biaspieki praz toje, što bielaruskaje hramadstva znachodzicca pad represijami!

Vodhuki

  1. Žan Latynnyk z Vajšnoryji Avatar

    Ja kupliu siabie planšet dlia vučoby toĺki 8 caliaŭ i ja budu pisać na bielaruskaj lacincy prajekcie 2007 dzielia siabie ŭ 5 červienia 2024-ha hodu, ja pisaŭ bielaruskaj lacinkaj z 2019-ha hodu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *